برداشت گندم از مزارع کشاورزی شهرستان نیمروز به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،مدیر جهاد کشاورزی نیمروز گفت : در سال زراعی جاری ٧ هزار و ۵٠٠ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان از محل طرح ۴۶هزارهکتاری دشت سیستان آبیاری شده که ٧ هزار هکتار آن به کشت گندم اختصاص پیدا کرده […]

برداشت گندم از مزارع کشاورزی شهرستان نیمروز

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،مدیر جهاد کشاورزی نیمروز گفت : در سال زراعی جاری ٧ هزار و ۵٠٠ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان از محل طرح ۴۶هزارهکتاری دشت سیستان آبیاری شده که ٧ هزار هکتار آن به کشت گندم اختصاص پیدا کرده است

امیر سارانی افزود : در حال حاضر٨ دستگاه کمباین و ۴٠ دستگاه دروگر در شهرستان نیمروز محصول گندم مزارع کشاورزان را برداشت می‌ نمایند

وی تصریح کرد: تاکنون کار برداشت ٧۵٠ هکتار از گندمزارهای شهرستان به اتمام رسیده است.