برخی از بازیکنان تراکتور نمک نشناسی می‌کنند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس هیات مدیره تراکتور گفت: برخی از بازیکنان تراکتور نمک نشناسی می‌کنند.

برخی از بازیکنان تراکتور نمک نشناسی می‌کنند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس هیات مدیره تراکتور گفت: برخی از بازیکنان
تراکتور نمک نشناسی می‌کنند.