برخورد شدید سه دستگاه خودروی سواری و اتوبوس ۳ کشته درپی داشت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- برخورد شدید سه دستگاه خودروی سواری و اتوبوس در محور مراغه- هشترود سه کشته درپی داشت.

برخورد شدید سه دستگاه خودروی سواری و اتوبوس ۳ کشته درپی داشت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- برخورد شدید سه دستگاه خودروی سواری و اتوبوس در
محور مراغه- هشترود سه کشته درپی داشت.