باشگاه تراکتور تبریز در اختیار هیات فوتبال قرار گرفت به گزارش کانال خبری تبریز , باشگاه تراکتور تبریز با تجمع حدود ۱۵۰ نفر تصمیم به تعلیق تمام فعالیت های خود گرفت.

باشگاه تراکتور تبریز در اختیار هیات فوتبال قرار گرفت

به گزارش کانال خبری تبریز , باشگاه تراکتور تبریز با تجمع حدود ۱۵۰ نفر تصمیم به
تعلیق تمام فعالیت های خود گرفت.