بازی سختی برابر تراکتور داشتیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: بازی سختی برابر تراکتور داشتیم و متاسفانه شکست خوردیم.

بازی سختی برابر تراکتور داشتیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: بازی سختی
برابر تراکتور داشتیم و متاسفانه شکست خوردیم.