اعضای تیم تراکتور واکسن کرونا زدند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعضای تیم فوتبال تراکتور ظهر امروز نخستین دوز واکسن خود را دریافت کردند.

اعضای تیم تراکتور واکسن کرونا زدند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعضای تیم فوتبال تراکتور ظهر امروز نخستین دوز
واکسن خود را دریافت کردند.