سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی در مورد افزایش کرایه میفرماید به گزارش اخبار شهر گرمی احتراما به استحضار می رساند افزایش کرایه تا‌کسی های شهری از سال ۱۴۰۰ بوده و درصورت مشاهده و یا گزارش دریافت کرایه اضافه با رانندگان خاطی طبق قانون برخورد میگردد . لذا از شهروندان گرامی خواهشمندیم از دادن […]

سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی در مورد افزایش کرایه میفرماید

به گزارش اخبار شهر گرمی احتراما به استحضار می رساند افزایش کرایه تا‌کسی های شهری از سال ۱۴۰۰ بوده و درصورت مشاهده و یا گزارش دریافت کرایه اضافه با رانندگان خاطی طبق قانون برخورد میگردد .

لذا از شهروندان گرامی خواهشمندیم از دادن کرایه اضافه خودداری نموده و درصورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی گزارش نمایند.

سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی