استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان تبریز گفت: استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم بوده و با مرتکبین بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.

استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان تبریز گفت: استفاده از امکانات دولتی و
عمومی له یا علیه کاندیداها جرم بوده و با مرتکبین بر اساس مقررات
برخورد خواهد شد.