اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب خبر داد.

اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اختصاص ۴۰هزار
میلیارد ریال برای توسعه فازهای ۳و ۴نیروگاه بناب خبر
داد.