اخباری را به هیچ تیمی نمی دهیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم فوتبال تراکتور بر ادامه همکاری اخباری با این تیم تاکید کرد و گفت: او را به هیچ تیمی نخواهیم داد.

اخباری را به هیچ تیمی نمی دهیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم فوتبال تراکتور بر ادامه همکاری
اخباری با این تیم تاکید کرد و گفت: او را به هیچ تیمی نخواهیم
داد.