اجرای طرح جهش تولید در ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال آینده توسعه طرح جهش تولید به ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور خواهد رسید.

اجرای طرح جهش تولید در ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال
آینده توسعه طرح جهش تولید به ۲ میلیون هکتار از دیم زارهای کشور
خواهد رسید.