آیا شهردار تبریز پشت درهای بسته انتخاب می‌شود؟! به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- هشت کاندیدای نهایی برای رسیدن به عمارت شهرداری تبریز مشخص شده ولی با این حال تاکنون هیچکدام از این کاندیداها برنامه‌ای برای شهرداری ارائه نکرده‌اند.

آیا شهردار تبریز پشت درهای بسته انتخاب می‌شود؟!

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- هشت کاندیدای نهایی برای رسیدن به عمارت شهرداری
تبریز مشخص شده ولی با این حال تاکنون هیچکدام از این کاندیداها
برنامه‌ای برای شهرداری ارائه نکرده‌اند.