آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است.

آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آمار شیوع
ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است.