آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو-فرماندار شهرستان اسکو گفت: آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه شرقی هستیم.

آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو-فرماندار شهرستان اسکو گفت: آماده انتقال تجارب
برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه شرقی هستیم.