آغازجشنواره هشت بهشت باهدف خلق آثارهنری پیرامون شخصیت امام رضا(ع) به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شبکه جوانان رضوی آذربایجان شرقی گفت: جشنواره هشت بهشت با هدف خلق آثار هنری پیرامون شخصیت امام رضا (ع) کار خود را آغاز کرد.

آغازجشنواره هشت بهشت باهدف خلق آثارهنری پیرامون شخصیت امام رضا(ع)

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شبکه جوانان رضوی آذربایجان شرقی گفت:
جشنواره هشت بهشت با هدف خلق آثار هنری پیرامون شخصیت امام رضا (ع)
کار خود را آغاز کرد.