مدارس غیردولتی دردوران کرونا؛ از افزایش غیرمتعارف شهریه تا تعطیلی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تکلیف بازگشایی مدارس به دلیل ویروس کرونا هنوز مشخص نیست ولی با این حال هزینه‌های اخذ شده از سوی برخی مدارس غیردولتی افزایش غیرمتعارف و چندبرابری داشته است.

مدارس غیردولتی دردوران کرونا؛ از افزایش غیرمتعارف شهریه تا تعطیلی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تکلیف بازگشایی مدارس به دلیل ویروس کرونا هنوز
مشخص نیست ولی با این حال هزینه‌های اخذ شده از سوی برخی مدارس
غیردولتی افزایش غیرمتعارف و چندبرابری داشته است.