فلور جلبکی ۴ منطقه از ایران بررسی شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فلور جلبکی ۴ منطقه از ایران بررسی شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی به بررسی فلور جلبکی ۴منطقه […]

فلور جلبکی ۴ منطقه از ایران بررسی شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  فلور جلبکی ۴ منطقه از ایران بررسی شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی به بررسی فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی که شامل آنالیز توالی ژن ۱۶S rRNA و ۱۸S rRNA بود، پرداختند.
سعیده طاهر پناه، مسئول کلکسیون ریزجلبک بانک میکروارگانیسمها در خصوص این پژوهش گفت: ریزجلبک‌ها موجوداتی ساده و فتوسنتزکننده‌ هستند که صرف‌نظر از ساختار ریسه‌ای و ساختار سلولی یوکاریوت و یا پروکاریوت نقش مهمی در زیست‌بوم‌های آبی دارند. آن‌ها از نظر مورفولوژیکی و تاکسونومی بسیار متنوع هستند و در زیستگاه‌های مختلفی از جمله زیست‌بوم‌های آب شیرین، آب شور، چشمه‌های آب گرم، زیست‌بوم‌های خشکی و نیز در سطح یا درون پیکر برخی گیاهان و جانوران حضور دارند.
وی افزود: اگرچه سوابق تحقیقاتی مرتبط با این موضوع در کشور ایران اغلب پراکنده و ناکافی است، ولی می‌توان به فهرست بیش از ۱۵۰۰ گونه اشاره نمود که در طبقه‌بندی اطلاعات تنوع و پراکنش جلبک‌ها مؤثر بوده است.
طاهرپناه خاطر نشان کرد: نمونه‌برداری ریزجلبک‌ها در زیست‌بوم‌های آبی و خشکی با هدف ارزیابی تنوع زیستی از ۴ ایستگاه حوضچه‌ی کال (نیزار)، شوره‌زار دق بیارجمند، چشمه گراب و گز شهرستان شاهرود در پاییز سال ۱۳۹۷ صورت گرفت. سپس فرایند جداسازی و خالص سازی نمونه‌ها در محیط کشت BBM و BG۱۱ با روش‌های سری رقت و کشت تک کلونی در محیط کشت جامد انجام شد. در نهایت شناسایی ایزوله‌ها با توجه به ویژگی‌های ریخت‌شناسی (با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر) و رویکرد ژنتیکی (آنالیز توالی ژن ۱۶S rRNA و ۱۸S rRNA) صورت پذیرفت.
وی در خصوص سویه های بدست آمده در نتیجه این مطالعه بیان کرد: در این مطالعه، در مجموع ۱۴سویه جدا شدند که ۹ سویه متعلق به شاخۀ Cyanobacteria و شامل گونه‌هایی از جنس‌های Oscillatoria ، Lyngbya ، Phormidium ، Leptolyngbya ، Nostoc و ۵ سویه متعلق به شاخۀ Chlorophyta و شامل گونه‌های از جنس‌هایMicractinium ، Monoraphidium pusillum،Coccomyxa هستند. امیدوارم براتون خبر   فلور جلبکی ۴ منطقه از ایران بررسی شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-03-20 06:28:59