شهریار متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در شهری به عظمت تبریز شاعری چون شهریار متولد می‌شود که متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است.

شهریار متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در شهری به
عظمت تبریز شاعری چون شهریار متولد می‌شود که متعلق به ایران و افتخار
آذربایجان و تبریز است.