دولت عامل گرانی و کمبود سیمان است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دلیل اصلی مشکلات توزیع سیمان و بازار سیاه ایجاد شده را سوء مدیریت دولت عنوان کرد و گفت: دولت عامل گرانی و بازار سیاه سیمان است.

دولت عامل گرانی و کمبود سیمان است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دلیل اصلی
مشکلات توزیع سیمان و بازار سیاه ایجاد شده را سوء مدیریت دولت عنوان
کرد و گفت: دولت عامل گرانی و بازار سیاه سیمان است.