درس تلویزیونی چهار شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به گزارش کانال خبری ایران در درس تلویزیونی چهار شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به شرح زیر میباشد. 📺شبکه ‌آموزش: ⏪فنی و حرفه ای و کاردانش: 🕖ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ چرم دوزی- پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰چهره سازی – پایه۱۱- شاخه کاردانش ⏪ ۶ پایه […]

درس تلویزیونی چهار شنبه 25 اسفند ۱۴۰۰

به گزارش کانال خبری ایران در درس تلویزیونی چهار شنبه 25 اسفند 1400 به شرح زیر میباشد.

📺شبکه ‌آموزش:
⏪فنی و حرفه ای و کاردانش:
🕖ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ چرم دوزی- پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰چهره سازی – پایه۱۱- شاخه کاردانش

⏪ ۶ پایه ابتدایی:
🕖ساعت۱۳:۴۵تا ١۴:۰۵فارسی و نگارش پایه اول
🕖ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲ بازی و ریاضی پایه سوم
🕖 ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه چهارم
🕖ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰بازی و ریاضی پایه ششم

⏪متوسطه اول:
🕖ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰فرهنگ و هنر پایه هفتم
🕗ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ فرهنگ و هنر پایه هشتم
🕗ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰فرهنگ و هنر پایه نهم

⏪متوسطه دوم :
🕖 ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
🕖 ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
🕖ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
🕖ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

📺شبکه قران:
🔹ساعت۸ عربی نکات آزمون ساعت۹تاریخ اسلام ۲

📺شبکه امید
⏪دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی
🕥ساعت ۱۰:۳۰ درس: عربی پایه: دهم رشته:مشترک

🕚ساعت ۱۱:۰۰ درس: زمین شناسی پایه: یازدهم رشته : مشترک

⏪دروس فنی حرفه ای
🕛ساعت ۱۲:۰۰درس: امور زراعی پایه: دهم رشته: کشاورزی
🕧ساعت ۱۲:۳۰ درس: معماری داخلی پایه:یازدهم رشته: شایستگی های فنی

⏪حل تمرین ۱۳:۰۰
🔹درس: ریاضی و امار ٢ انسانی
پایه: یازدهم
🔹درس: ریاضی پایه: دوازدهم