خانه‌ تاریخی سردار ملی در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- خانه‌ ستارخان که بر سردر آن «خانه‌ ستارخان سردار ملی» حک شده است، در دوران مشروطه مقر فرماندهی مشروطه خواهان بود.

خانه‌ تاریخی سردار ملی در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- خانه‌ ستارخان که بر سردر آن «خانه‌ ستارخان
سردار ملی» حک شده است، در دوران مشروطه مقر فرماندهی مشروطه خواهان
بود.