بیله‌سوار-امام جمعه شهرستان بیله سوار خواستار تسریع در افتتاح و اجرای پروژه عظیم اقتصادی منطقه آزاد در این منطقه محروم مرزی شد.

بیله‌سوار-امام جمعه شهرستان بیله سوار خواستار تسریع در افتتاح و اجرای پروژه عظیم اقتصادی منطقه آزاد در این منطقه محروم مرزی شد.