اعتراض هماهنگ و جنگ «سه جانبه» در تراکتور/ حمله رئیس هیات مدیره به گزارش کانال خبری تبریز , اعتراض بازیکنان تراکتور به عدم دریافت مطالباتشان با سکوت مالک این باشگاه و حمله تند رئیس هیات مدیره به بازیکنان همراه شد تا اختلافات داخلی به جان یکی از نمایندگان ایران در آسیا بیفتد.

اعتراض هماهنگ و جنگ «سه جانبه» در تراکتور/ حمله رئیس هیات مدیره

به گزارش کانال خبری تبریز , اعتراض بازیکنان تراکتور به عدم دریافت مطالباتشان با
سکوت مالک این باشگاه و حمله تند رئیس هیات مدیره به بازیکنان همراه
شد تا اختلافات داخلی به جان یکی از نمایندگان ایران در آسیا
بیفتد.